Kies je dorp of camping ... uw vakantie met een klik!

Camping.it: Camping in Italie

Privacy Policy Genial srl


Deze website verzamelt een aantal persoonlijke gegevens van haar gebruikers.
Privacybeleid op grond van art. 13 van de GDPR 679/2016

Genial s.r.l. (Hierna alleen aangeduid als Genial), gevestigd te via Roma 318, Martinsicuro (TE) BTW-nummer 00980800676, tel. 0861762201, eigenaar van de behandeling van persoonsgegevens verzameld via de Site. Genial stelt zelfstandig de doeleinden en de verwerkingsmethodes vast.

E-mailadres: [email protected]
E-mail interne verantwoordelijke voor de privacy: [email protected]

De functionaris voor de gegevensbescherming (RPD/DPO-Data Protection Officer) is op grond van artt. 37 – 39 van de EU-verordening 2016/679, aangewezen.
Contact e-mail [email protected];tel. +39 0861 762201; ook ter kantore van Genial Srl, Via Roma, 318 - 64014 Martinsicuro (TE).

De belangrijkste verwerking verbonden met webdiensten van deze website vinden plaats in ITALIE bij de volgende serverfarms:

 • Seeweb srl- C.so Lazio, 9/a - 03100 – Frosinone (FR) - ofwel in een van de serverfarms van Seeweb op Italiaans grondgebied https://www.seeweb.it/

 • Micso srl - Via Tiburtina, 318 - 65128 Pescara (PE) – http://www.micso.it/

 • Server Farm di Genial srl – via Roma 318 – 64014 Martinsicuro (TE)

 • Sommige verwerkingen kunnen worden verricht met gebruik van diensten van derden, binnen de Europese Unie. Het is hoe dan ook altijd mogelijk de eigenaar te vragen een lijst te maken van de gebruikte diensten van derden.

De genoemde bedrijven zijn leveranciers van diensten voor de technologische infrastructuur (sub-verwerker - art. 28 AVG) waarvoor Genial srl met statutaire zetel te Via Roma, 318 – 64014 Martinsicuro de hoofdverantwoordelijke is. De verwerkingen van de gegevens voor onderhoud en beheer van de website worden verricht door Genial srl verwerkingsverantwoordelijke (art. 28 GDPR).

Zoals vereist op grond van art. 32 AVG vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats met behulp van geautomatiseerde middelen die geschikt zijn om een veiligheidsniveau te garanderen dat passend is voor het risico. De communicatie van en naar de serverweb vindt plaats met veilige communicatieprotocollen met TLS/SSL coderingsalgoritmen.

De verwerkingsverantwoordelijke neemt de juiste maatregelen om de toegang, de verspreiding, de wijziging of de niet geautoriseerde vernietiging van de persoonsgegevens te beletten. De verwerking vindt plaats met computers en/of telematische hulpmiddelen met organisatorische maatregelen en logica strikt verbonden met de aangegeven doeleinden. Naast de verwerkingsverantwoordelijke kunnen in enkele gevallen ook andere personen betrokken bij de organisatie van deze website toegang hebben tot de gegevens (administratief, commercieel of marketingpersoneel, juridisch, of systeembeheerpersoneel), of externe personen (zoals leveranciers van technische diensten van derden, postkoeriers, hosting providers, computerbedrijven, communicatiebureaus) die ook, indien nodig, als verwerker kunnen worden aangesteld door de verwerkingsverantwoordelijke. De bijgewerkte lijst van de verwerkers mag altijd worden opgevraagd door de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij gebruiken uw informatie om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld om u informatieverzoeken/offertes/boekingen bij door u gekozen toeristische accommodaties te verzenden, om u arrangementen voor vakanties en/of toeristische accommodaties aan te bieden, u op de hoogte te houden van de beste aanbiedingen en/of nieuws over de wereld van vakantie in de buitenlucht. De gegevensverzameling vindt plaats als een van de volgende voorwaarden bestaat:

 • de gebruiker heeft zijn toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden;

 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met de gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;

 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de gebruiker.

 • De gegevens zijn noodzakelijk voor de technische werking van de site en/of voor anonieme statistische functies

Het is hoe dan ook altijd mogelijk de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete juridische basis van elke verwerking en in het bijzonder te specificeren of de verwerking gebaseerd zal zijn op de wet, voorzien van een contract of noodzakelijk voor het sluiten van een contract.

Navigatiegegevens

Onder de gegevens verzameld door deze website, op autonome wijze of via derden, bevinden zich: Cookies en gebruiksgegevens. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door verwerking ervan en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze gegevens worden verzameld om er anonieme statistische informatie over het gebruik van de site uit te verkrijgen, om de juiste werking ervan te controleren en in enkele gevallen door wettelijke verplichtingen. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen identificeerbaar van de browser (user agent), URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de numerieke code waarmee de status van de reactie van de server wordt aangegeven (bijvoorbeeld succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving. Wij verwijzen naar de specifieke sectie in dit document voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de verzameling van Cookies en gebruiksgegevens.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Om enkele diensten via de website af te geven kan het invoeren van bepaalde identificatiegegevens worden gevraagd, zoals naam, achternaam, telefoonnummer, e-mail en bepaalde andere soorten gegevens. De verplichte of facultatieve aard van het verstrekken van de gegevens wordt per keer gespecificeerd - met verwijzing naar de gevraagde gegevens - op de formulieren voor de gegevensverzameling en de verplichte informatie worden gemarkeerd met een sterretje (*). Als u weigert de als verplicht aangeduide gegevens te verstrekken, is het onmogelijk het hoofddoel van de verzameling van specifieke gegevens te bereiken: een dergelijke weigering kan het bijvoorbeeld onmogelijk maken een aanvraag of aankoop te voltooien, een koopcontract van het gekozen product uit te voeren of andere diensten mogelijk te maken op de site (zoals assistentie, contracten met de klantenservice, versturen van e-mail, gebruik van specifieke functies van de site). De volledige details van elk type van verzamelde gegevens worden verstrekt in de speciale onderdelen van dit privacybeleid of door middel van specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld. In gevallen waarin deze website bepaalde gegevens als facultatief aangeeft, staat het de gebruikers vrij om dergelijke gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de dienst of voor de werking ervan. Gebruikers die twijfelen over de vereiste gegevens worden aangemoedigd om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

De facultatieve aard van het verstrekken van de gegevens

Afgezien van de navigatiegegevens staat het de gebruiker vrij om de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten die via de site worden aangeboden. Het niet verstrekken van gegevens met betrekking tot de met een sterretje gemarkeerde (verplichte) velden maakt het onmogelijk om van de dienst gebruik te maken. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de persoonsgegevens van derden die via deze Website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij het recht heeft deze te communiceren of te verspreiden, en ontheft de verwerkingsverantwoordelijke van elke aansprakelijkheid jegens derden.

De gegevens worden verwerkt en bewaard voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en daarna nog voor een periode van 24 maanden. Indien de gevraagde informatie onderworpen is aan economische en fiscale rapporteringsdoeleinden (bv. onlinetransactie), voor een periode van 10 jaar. Deze aanwijzingen gelden in het algemeen voor alle gegevens die door de site worden verwerkt, met uitzondering van de verwerking met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, waarbij een andere bewaartermijn wordt aangegeven (bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven, later in deze verklaring)

Wat betreft de technische gegevens die door de site worden beheerd, zoals cookies, wordt de opslagperiode bepaald door de technische kenmerken van de cookies zelf en aangegeven in de specifieke sectie.

Het communiceren van uw persoonlijke gegevens aan Genial, op de verschillende manieren waarop deze zijn verzameld op onze Site, zou onmisbaar kunnen zijn om het nagestreefde resultaat te bereiken (communicatie, aanvraag van informatie, aanschaf van een product en/of dienst).

De verplichte of facultatieve aard van het verstrekken van de gegevens wordt per keer gespecificeerd - met verwijzing naar de gevraagde gegevens - op de formulieren voor de gegevensverzameling en de verplichte informatie worden gemarkeerd met een sterretje (*).

Als u weigert de als verplicht aangeduide gegevens te verstrekken, is het onmogelijk het hoofddoel van de verzameling van specifieke gegevens te bereiken: een dergelijke weigering kan het bijvoorbeeld onmogelijk maken een aanvraag of aankoop te voltooien, een koopcontract van het gekozen product uit te voeren of andere diensten mogelijk te maken op de site (zoals assistentie, contracten met de klantenservice, versturen van e-mail, gebruik van specifieke functies van de site).

Het verstrekken van extra gegevens, anders dan de gegevens aangemerkt als verplicht, is facultatief en een weigering tot het verstrekken van die gegevens heeft geen enkel gevolg voor wat betreft de hoofddoelstellingen van de verzameling (over het gebruik van de website en de diensten ervan, bijvoorbeeld).

U heeft de mogelijkheid aan Genial alle details te vragen over uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt voornamelijk geleid door middel van computersystemen en elektronische apparatuur door Genial en derde partijen, met zorg geselecteerd vanwege hun betrouwbaarheid en competentie, voor het verrichten van de essentiële handelingen om de doeleinden te bereiken die strikt verbonden zijn met het gebruik van de site, de diensten ervan en de online verkoop van producten via de site.

In het algemeen worden de gegevens behandeld voor de hierna genoemde doeleinden:

 1. de aanvraag van informatie en/of boekingen;

 2. de inschrijving voor specifieke diensten, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief;

 3. het versturen van informatieve en promotionele berichten, ook van commerciële aard, van reclamemateriaal en/of aanbiedingen van zaken en diensten;

 4. marktonderzoeken, economische en statistische analyses.

De activiteiten genoemd onder b), c) en d) zijn onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming en kunnen worden verricht met elk middel, waaronder, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, post, internet, telefoon, e-mail, MMS, SMS, vanuit Nederland of het buitenland (ook vanuit landen die niet bij de Europese Unie horen), door Genial, moeder- of dochterondernemingen en/of vennootschappen waaraan door Genial wordt deelgenomen, of derden waarmee Genial contractuele verhoudingen heeft, verbonden met het verrichten van bovengenoemde activiteit.

Met betrekking tot verzoeken die door het invullen van formulieren op het portaal worden verzonden, moet de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming geven en de verzamelde informatie zal op de volgende manieren worden verwerkt:

 1. Verzamelde persoonsgegevens: achternaam, e-mail, naam, telefoonnummer en verschillende soorten gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de gevraagde dienst.

 2. De verzamelmethoden staan vermeld in punt 7 van deze verklaring

 3. De gegevens worden gebruikt voor doeleinden die strikt verband houden met het beheer van de dienst. Deze gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt.

 4. De inhoud van de berichten wordt naar de campings en vakantieparken gestuurd die aan de geselecteerde criteria voldoen.

 5. Campings en vakantieparken die voldoen aan de geselecteerde criteria, vinden aan het einde van het bericht de volgende bijlage: “Krachtens art. 13 van de AVG 679/2016, de gecommuniceerde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doeleinde de gevraagde dienst te bieden. Het is uitdrukkelijke verboden de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden en/of ze te delen met of communiceren aan derdenin de EU of daarbuiten. Met betrekking tot de verwerking kan de klant zich beroepen op de rechten in artt. 15 t/m 22 van de AVG 679/2016 op elke communicatie.”.

 6. Camping.it zal de gebruikers per e-mail een rapport sturen met een samenvatting van de berichten die het de vorige dag heeft verstuurd, met alle details om toegang te krijgen tot het portaal om hun rechten uit te oefenen

Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de verzamelde gegevens verwerkt op de volgende manieren:

 1. Registratie is vrijwillig en onderworpen aan uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.
  RECHTSGRONDSLAG: Toestemming; de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden;

 2. BEWAARDUUR VAN GEGEVENS: Tot opt-out/herroeping van toestemming;
  Het abonnement en de bijbehorende verwerking worden als geldig beschouwd totdat de gebruiker zijn toestemming intrekt of zich afmeldt in elke e-mail of op het gebruikerspaneel;

Om de resultaten van de communicatie te vergelijken en mogelijk te verbeteren, gebruikt de controller systemen voor het verzenden van nieuwsbrieven en promotionele communicatie met rapporten. Dankzij de rapporten kan de eigenaar bijvoorbeeld het volgende te weten komen: het aantal lezers, openingen, unieke 'klikkers' en kliks; de apparaten en besturingssystemen die zijn gebruikt om de communicatie te lezen; details over de activiteit van individuele gebruikers; details over verzonden e-mails, afgeleverde en niet-afgeleverde e-mails en doorgestuurde e-mails; Al deze gegevens worden gebruikt om de resultaten van de communicatie te vergelijken en mogelijk te verbeteren.

Onze Site bevat aansluitingen van het type deep link op andere websites die mogelijk wel of helemaal geen relatie met ons hebben. Genial heeft geen enkele controle of monitoring op dergelijke websites of op de inhoud ervan. Genial kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke sites en voor de regels die zij toepassen, ook voor wat betreft uw privacy en de behandeling van uw persoonlijke gegevens tijdens de navigatie over hun pagina's. Wij vragen u op te letten wanneer u, via de links op onze site, op een van deze sites komt en hun beleid aangaande de privacy en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op de websites van andere bedrijven. Onze site biedt links naar die sites uitsluitend om onze gebruikers bij hun zoektocht en navigatie van dienst te zijn en om de hypertekstuele aansluitingen op andere sites op het internet te vergemakkelijken. Dergelijke links vertegenwoordigen geen enkele aanbeveling, goedkeuring of promotie van een toegang door middel van de navigatie vanaf de Site en er wordt geen enkele garantie gegeven over de inhoud, de diensten of de producten die deze sites bieden of verkopen aan de internetgebruikers.

Met deze diensten kunt u interageren met sociale netwerken direct op de pagina's van onze site. Aangenomen wordt dat elke gebruiker van een sociaal netwerk al toestemming heeft gegeven voor zijn/haar eigen persoonlijke gegevens tijdens de registratie. Elke handeling die wordt uitgevoerd via sociale netwerken is vervolgens onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk.

De betrokkenen (personen waarnaar de persoonlijke gegevens verwijzen) kunnen op elk moment de rechten van de Verordening uitoefenen, door middel van de speciale procedure onderaan deze mededeling of via de contactpersonen vermeld in punt 1 "Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens".. Een andere manier om de rechten van de Verordening uit te oefenen, mocht de gebruiker gebruik hebben gemaakt van de nieuwsbriefdienst, is met de speciale link onderaan de ontvangen e-mail. In het bijzonder kunnen deze personen rechtmatig beroep doen op de rechten van art. 15 tot art. 23 en meer specifiek:

 1. het verwijderen van alle gegevens.

 2. De rectificatie/wijziging.

 3. De beperking.

 4. De overdraagbaarheid.

 5. Het recht van bezwaar tegen het geautomatiseerde besluitvormingsproces (profilering).

Indien nodig kunt u ook een klacht indienen bij uw plaatselijke Toezichthouder op de gegevensbescherming Hier vindt u de contactgegevens van de Toezichthoudersop de gegevensbescherming werkzaam in de EER.

 
Laatste update: 18 maart 2024 - Versie: 1.2